REGULAMIN

 

 

REGULAMIN KONKURSU "CHOINKI"

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „CHOINKI” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest spółka KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł  (zwana dalej „Organizatorem”).
 5. Konkurs trwa od dnia 20.12.2016 r. do dnia 02.01.2017 r. do godziny 23:59.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.kukbuk.com.pl  

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres konkurs@kukbuk.com.pl zdjęcia o wadze max. 1mb przedstawiającego świąteczną choinkę wraz z jej krótkim opisem.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu oraz: 
 4. oświadczeniem przez Uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do przesyłanego tekstu oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu jego rozpowszechniania;
 5. udzieleniem Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania tekstu poprzez jego udostępnienie na profilu facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem:  https://www.facebook.com/kukbuk, na stronie internetowej Organizatora http://www.kukbuk.com.pl/.
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.

§3

NAGRODA

 1. W Konkursie głównymi nagrodami są trzy książki Zosi Cudny "Razem w kuchni".
 2. Zwycięzcy wybrani w Konkursie, w sposób przewidziany w §4 Regulaminu otrzymają 1 (jedną) nagrodę. 
 3. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

 

§4

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali maile, zostaną wpisani na listę konkursową.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 4. Komisja działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.
 5. Nagroda zostanie przyznana 3 Uczestnikom, których zdjęcia i opisy były najładniejsze.
 6. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani mailem zwrotnym 3 stycznia.

§5

REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej http://www.kukbuk.com.pl/
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w formie pisemnej bezpośrednio na adres email konkurs@kukbuk.com.pl.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§6

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu w sieci Internet oraz przyznania nagród w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
 3. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: redakcja@kukbuk.com.pl.
 4. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
 5. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 7

PODATEK DOCHODOWY

 1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").
 2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Przepis i zdjęcie: Magdalena Zaryczyńska/glinianytalerzyk.blog.pl
Credits: Lorem ipsum dolor sit amet.
Instagram